Partneři
Kotva
ZŠ Křimická
Odkazy

 

 

 

 
 
Aktuality
Informace k zahájení školního roku 2020/2021
29.6.2020

Informace zde (Velikost: 293.8 kB)

Ukončení školního roku 2019/2020 - NOVÉ
18.6.2020

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26. 6. 2020 1. vyučovací hodinu. Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci do svých tříd a vysvědčení jim předají jejich třídní učitelé. Žáci, kteří navštěvují dětské skupiny se po 1. vyučovací hodině do nich opět zařadí, ostatní žáci budou odcházet domů.

Docházka formou dětských skupin pokračuje 29. 6. a 30. 6. 2020.

Přeplatky stravného
18.6.2020

Přeplatky stravného se dle řádu školní jídelny nevrací.

Vrací se pouze strávníkům, kteří končí školní docházku na ZŠ Křimická.

V případě zájmu o vrácení přeplatku je možné si zažádat písemně e-mailem.

Přeji krásné prázdniny a budeme se na naše strávníky těšit v září.

Eva Drahovzalová, vedoucí ŠJ a kolektiv

Ukončení školního roku 2019/2020
5.6.2020

Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením, která úzce souvisí s výukou a s organizací závěru školního roku 2019/2020, bude školní rok ukončen v pátek 26. 6. 2020. Tento den bude žákům rozdáno vysvědčení. Organizace předávání vysvědčení bude upřesněna na základě pokynů MŠMT.

Ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2020 škola umožní docházku žákům 1. stupně v omezeném rozsahu. O organizaci docházky žáků do školy v uvedených dnech budete včas informováni.

Přerušení dodávky vody
5.6.2020

 

Z důvodu přerušení dodávky vody, dne 23. 6. 2020, bude škola uzavřena. V provozu nebude ani školní jídelna.

Docházka žáků 2. stupně do školy
27.5.2020

Výuka žáků 2. stupně bude i v červnu pokračovat stávající distanční formou. Na základě dalšího uvolňování mimořádných opatření budou v průběhu června umožněny individuální konzultace pro žáky 2. stupně a třídnické hodiny. O termínech těchto konzultací a třídnických hodin budete informováni učiteli.

Informace k docházce do školy 25. 5. 2020
20.5.2020

Informace k zahájení školní docházky 25. 5. 2020

Vážení rodiče, předkládáme Vám informace, které upřesňují podmínky nástupu dětí do školy 25. 5. 2020.

 

 • Provoz školy bude od 8 do 16 hodin. Ranní družina se nekoná.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je možné také podepsat před vstupem do školy25. 5. 2020.
 • Před školou je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy. Žáky si před školou vyzvednou pedagogičtí pracovníci. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Skupiny žáků budou maximálně 15 členné a jejich složení bude po celou dobu (do 30. 6. 2020) neměnné. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Pokud bude zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádosti zákonných zástupců losem.
 • Každý žák bude mít 2 roušky a sáček na uložení roušky.  Ve třídě žáci ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušku, pokud je zachován rozestup 1, 5 - 2 metry (každý žák bude sedět sám v lavici). Pokud dochází k bližšímu kontaktu nebo při pohybu ve společných prostorách školy, budou mít žáci roušky na obličeji.
 • Žák je povinen stanovená hygienická pravidla dodržovat ve všech prostorách školy.
 • Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Mezi těmito částmi bude přestávka na oběd.
 • Do školní jídelny budou jednotlivé skupiny žáků přicházet postupně a budou dodržovat přísná hygienická opatření.
 • Ze školy mohou odejít pouze po ukončení dopoledního bloku, po obědě nebo v 16 hodin.
 • Výuka v dopoledním bloku nebude probíhat dle stávajícího rozvrhu,  bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.  V zájmu školu je, aby jednotlivé skupiny vedli třídní učitelé. Na základě výsledků ankety bude stanoven další postup ohledně rozdělení žáků a organizace provozu školy.       
 • ve škole bude prováděn pravidelný denní úklid, průběžná dezinfekce všech povrchů ve všech třídách, na WC a ve společných prostorách. Dezinfekční prostředek a papírové ručníky budou umístěny v každé učebně.        

 

Uvolňování mimořádných opatření – postupné zahájení školní docházky – informace pro rodiče
4.5.2020

MŠMT vydalo dne 30. 4. 2020 pokyn Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce roku 2019/2020.  Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníků ve škole.

   Na základě tohoto dokumentu Vás vážení rodiče žádáme o zvážení účasti Vašeho dítěte ve škole. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy:

v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020,

v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020

Tuto informaci předejte třídním učitelům.

   Na základě zájmu o docházku do školy budou sestaveny skupiny žáků, které po celý zbytek školního roku budou neměnné. Škola Vás bude informovat o dalších podrobnostech provozu, způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků v průběhu dalších dnů.

   Při prvním vstupu do školy musí zákonný zástupce předložit podepsané prohlášení, že byl seznámen s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

V Praze dne 4. 5. 2020               Mgr. Ivana Heboussová, ředitelka školy

 

 

VAŘÍME!!!
15.4.2020

Od 20. 4. 2020 se ve školní kuchyni bude opět vařit. Škola může vařit pouze pro tzv. cizí strávníky, "do okénka". Cena oběda je 66 Kč. Součástí obědů nejsou polévky. Obědy budou vydávány zabalené a v plastovém menu boxu. Výdej bude "z okénka" u bočního vstupu na B2, vedle rampy na parkovišti. Senioři si budou vyzvedávat obědy od 11,00 do 11,30 hod., ostatní strávníci od 11,30 do 12,00 hod. Způsob platby bude upřesněn na základě telefonické objednávky. Objednávejte, prosím, nejpozději den dopředu na tel. 702 267 863 v době od 8 do 10 hodin, nebo emailem: jidelna@krimicka.cz 

PLATBY ŠKOLNÍ JÍDELNA
19.3.2020

Dobrý den všem strávníkům,

vzhledem k situaci a vydaným opatřením vládou ČR obědy dětem odhlašujeme hromadně.

Od 17. 3. 2020 se jídelna uzavírá i pro ostatní strávníky až do odvolání.

Proto prosíme o kontrolu Vašeho kreditu stravného v e-jídelníčku a případné pozastavení trvalých příkazů.

Děkujeme za pochopení.
Platby školní družina
18.3.2020

Vážení rodiče,

žádáme Vás o zastavení trvalého příkazu platby školní družiny od dubna 2020. Platby za březen jsou v jednání.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
10.3.2020

ROZHODNUTÍM BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU SE OD 11. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVÍRAJÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. INFORMACE SLEDUJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.

Potvrzení žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy posíláme na vyžádání pouze elektronicky.

Žádost adresujte na info@krimicka.cz

INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU
2.3.2020

Praha, 1. března 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.    

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid?19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

 

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

 

Zvýšení ceny oběda od 1. 1. 2020
5.12.2019
 1. Od 1. 1. 2020 bude zvýšena cena oběda. Podle jednotlivých kategorií o 2,- Kč. I. kategorie – 28, II. kategorie – 30, III. kategorie – 32,- Kč.

 

Hledáme asistenta pedagoga
25.9.2019

Základní škola nabízí volné pracovní místo pro asistenta pedagoga.

POZOR ZMĚNA V PLATBÁCH!!!
22.8.2019

 Veškeré platby, včetně stravného i poplatků za školní družinu, poukazujte již na jediný účet školy – č. 2000893389/0800. Účty školní jídelny a družiny byly zrušeny.

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA
21.8.2019

Č.j.: zš 283/2019

   V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

vyhlašuji

z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 pro žáky ZŠ Křimická. Po dohodě se zřizovatelem nebude v uvedených dnech v provozu školní družina ani školní jídelna.

V Praze dne 21. 8. 2019

                                                                                      Mgr. Ivana Heboussová, ředitelka školy

Informce školní jídelny
4.7.2019

Platba obědů na šk. r. 2019/ 2020 - Nastavit platbu k 25. 8. 2019 – 28. 5. 2020 

účet ZŠ ŠJ: 2000893389/0800 + přidělený VS. Případné přeplatky budou poukázány na účet, ze kterého jsme platbu obdrželi (jedenkrát do roka).

 

Doplňující volby do školské rady - výsledky
19.6.2019

Dne 17. 6. 2019 proběhly doplňující volby do školské rady. Oprávněnými voliči byli zákonní zástupci žáků. Nejvíce hlasů (153) získala paní Chotěborská. Blahopřejeme ke zvolení.

 
 
Časopis Křimda

10. ročník 2019/2020

9. ročník 2018/2019

8. ročník 2017/2018

7. ročník 2016/2017

6. ročník 2015/2016

5. ročník 2014/2015

4. ročník 2013/2014

3. ročník 2012/2013

2. ročník 2011/2012

1. ročník 2010/2011

 
 
Mapa webu
A
A
A

FAQ


Nejčastěji kladené otázky ke vzniku a fungování spolku, pojmenovaném KLUB RODIČŮ ZŠ KŘIMICKÁ, dále jen „spolek“

 •         Proč spolek rodičů vůbec vznikl?

Spolek rodičů při ZŠ Křimická vznikl z popudu paní ředitelky Mgr. Ivany Heboussové. Hlavní myšlenkou bylo, aby se nahradily málo transparentní třídní fondy a aby se třídní učitelé mohli osvobodit od povinnosti vybírat a spravovat finance třídy. Vybírání peněz a další administrativní činnosti s tím spojené nejsou součástí pracovních povinností učitele a podle zákona by po nich neměly být vyžadovány. Zakládající členové spolku ale považují za důležité spíše ideové cíle, jako je podpora školy v modernizaci, ovlivnění kvality výuky, pomáhání v realizaci mimoškolních kulturních a sportovních akcí, předkládání vedení školy návrhů na řešení problémů vnímaných z pozice rodičů a hlavně podpory vzájemné spolupráce mezi rodiči a školou.

 

 •         Proč je ve stanovách, že do spolku mohou vstoupit i nerodiče, např. právnické osoby?

Ve stanovách spolku je to upraveno jen pro případ, že by se našla nějaká firma nebo např. nadace či nadační fond a chtěli by spolku poskytnout finanční nebo hmotný dar anebo spolek dlouhodobě podporovat. V takovém případě se může takové osobě nabídnout členství ve spolku, aby mohla např. hlasovat na členské schůzi. Ale vždy může být tato osoba – nerodič ostatními rodiči přehlasována, jako právnická osoba má jen jeden hlas, což je v rozhodování zanedbatelné.

 

 •         Proč je důležité, aby do spolku vstoupilo co nejvíce rodičů, v ideálním případě všichni, kteří mají ve škole své dítě?

Je důležité mít početnou členskou základnu, neboť spolek se chce pokusit žádat o granty, dotace a příspěvky ze státního rozpočtu. Čím větší je členská základna, tím lepší je šance na jejich získání.  Pokud do spolku vstoupí všichni rodiče ze třídy, jako tomu v některých třídách už nyní je, usnadní to práci třídním učitelům při organizaci výletů pro třídu a následné proplácení faktur. Spolek bude mít také lepší pozici v komunikaci s vedením školy a stane se tak určitou platformou pro zastupování zájmů rodičů.

 

 •         Jak bude probíhat kontrola účtu spolku?

Každý člen spolku má právo být součástí členské schůze, která pravidelně schvaluje zprávu o hospodaření a účetní závěrku spolku. Účet spravuje účetní a každá třída školy má zřízen vlastní podúčet, který je určen pouze pro potřeby konkrétní třídy.

Podle stanov zastupují spolek navenek předseda a místopředseda. Při jednání za spolek je každý z nich oprávněn jednat samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí předseda nebo místopředseda výboru svůj podpis s označením své funkce.

Stanovy spolku jsou k dispozici v dokumentech na stránkách www.krimicka.cz/klub.

 

 •         Jak může rodič - nečlen spolku kontrolovat vyúčtování a hospodaření s finančními prostředky třídy, tj. pokud zaplatil 500,- Kč na společné akce třídy na účet spolku?

Nečlen, který zaplatil, se může informovat u třídního učitele nebo třídního důvěrníka na stav prostředků na účtu, i když výlučně na prostředky předmětné třídy.

 

 •         Jak bude postupováno, když rodič nevloží včas peníze na účet a bude třeba něco zaplatit?  Bude dítě vyřazeno?     

Třídní učitel bude informován o stavu účtu své třídy a bude mu předán jmenný seznam rodičů, kteří příspěvek na své dítě už poslali. Poté bude dle rozhodnutí ředitelky školy třídní učitel kontaktovat rodiče těch žáků, kteří zatím příspěvek neuhradili a bude je urgovat spolu se stanovením náhradního termínu úhrady.

 

 •         Co když rodič bude odmítat platit členský příspěvek na společné akce třídy na účet spolku?

Pokud ani po urgenci nebude příspěvek na společné akce třídy uhrazen, bude rodič kontaktován před každou hrazenou aktivitou, aby žák přinesl hotovost na konkrétní vstupné. Příklad: Vstupenka do ZOO pro žáka s příspěvkem spolku nyní stojí 23,- Kč, zatímco bez kolektivní slevy zaplatí jednotlivé vstupné 150,- Kč. Takový žák hradí jednotlivé vstupné.

 

 •         Jak je rozlišeno přijetí členského příspěvku a ostatních eventuálních plateb na účet spolku (dotace, granty, sponzoring)?

Spolek má dva účty. Jeden je určený pro příspěvky rodičů s tím, že jednotlivé třídy mají své podúčty. Druhý účet bude pro přijímání plateb z dotací, grantů a od případných sponzorů.

 

 •         Je možné stanovit vyšší příspěvek než příspěvek stanovený výborem spolku na školní rok?

Ano, rodiče spolu s třídním učitelem se mohou domluvit na vyšším příspěvku, než jak je stanoven spolkem, podle konkrétních potřeb třídy.

 

 •         Jak bude fungovat čerpání a jakou formou bude učitel komunikovat co potřebuje uhradit z vybraných prostředků?

Třídní učitel bude v rámci školy komunikovat ve věcech proplácení jednotlivých akcí s prostředníkem mezi třídním učitelem a spolkem, zastupujícím rodiče. Takovou spojkou bude ve škole paní učitelka Mgr. Kamila Merxbauerová. Ve škole bude zřízena pokladna, ze které se budou proplácet bezprostřední výdaje, které se budou třídě hradit, vždy podle stavu a výše zůstatku na podúčtu jednotlivé třídy.

 

 •         Mohou být peníze vybrané jako příspěvek pro jednotlivou třídu použité pro jiné účely než přímo pro potřeby této třídy?

Nemohou. Peníze, které rodič přispěje na společné akce třídy na účet vedený spolkem, budou použity jen a pouze pro tuto třídu, a to jen na základě požadavků a potřeb této třídy (výtvarné potřeby, vstupné, školní pomůcky, …). Spolek usiluje o získání grantů a dotací, které naopak mají být výlučně použity pro zvelebení prostředí školy jako celku a celoškolní akce.

 

 •         Jak mohu položit dotaz nebo jinak kontaktovat spolek a činit návrhy, popř. přijít s nějakým nápadem?

Spolku je možné zasílat dotazy a jiné podněty elektronicky na adresu: klub.rodicu@krimicka.cz