Partneři
Kotva
Odkazy

 

 

 

 

Aktuality
ŠKOLNÍ JÍDELNA - INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
22.6.2022

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU (Velikost: 10.16 kB)

Časopis Křimda

2021/2022 - 2. číslo (Velikost: 20.12 MB)

2021/2022 - 1. číslo (Velikost: 19.6 MB)

 

YouTube

Mapa webu
A
A
A

FAQ


Nejčastěji kladené otázky ke vzniku a fungování spolku, pojmenovaném KLUB RODIČŮ ZŠ KŘIMICKÁ, dále jen „spolek“

 •         Proč spolek rodičů vůbec vznikl?

Spolek rodičů při ZŠ Křimická vznikl z popudu paní ředitelky Mgr. Ivany Heboussové. Hlavní myšlenkou bylo, aby se nahradily málo transparentní třídní fondy a aby se třídní učitelé mohli osvobodit od povinnosti vybírat a spravovat finance třídy. Vybírání peněz a další administrativní činnosti s tím spojené nejsou součástí pracovních povinností učitele a podle zákona by po nich neměly být vyžadovány. Zakládající členové spolku ale považují za důležité spíše ideové cíle, jako je podpora školy v modernizaci, ovlivnění kvality výuky, pomáhání v realizaci mimoškolních kulturních a sportovních akcí, předkládání vedení školy návrhů na řešení problémů vnímaných z pozice rodičů a hlavně podpory vzájemné spolupráce mezi rodiči a školou.

 

 •         Proč je ve stanovách, že do spolku mohou vstoupit i nerodiče, např. právnické osoby?

Ve stanovách spolku je to upraveno jen pro případ, že by se našla nějaká firma nebo např. nadace či nadační fond a chtěli by spolku poskytnout finanční nebo hmotný dar anebo spolek dlouhodobě podporovat. V takovém případě se může takové osobě nabídnout členství ve spolku, aby mohla např. hlasovat na členské schůzi. Ale vždy může být tato osoba – nerodič ostatními rodiči přehlasována, jako právnická osoba má jen jeden hlas, což je v rozhodování zanedbatelné.

 

 •         Proč je důležité, aby do spolku vstoupilo co nejvíce rodičů, v ideálním případě všichni, kteří mají ve škole své dítě?

Je důležité mít početnou členskou základnu, neboť spolek se chce pokusit žádat o granty, dotace a příspěvky ze státního rozpočtu. Čím větší je členská základna, tím lepší je šance na jejich získání.  Pokud do spolku vstoupí všichni rodiče ze třídy, jako tomu v některých třídách už nyní je, usnadní to práci třídním učitelům při organizaci výletů pro třídu a následné proplácení faktur. Spolek bude mít také lepší pozici v komunikaci s vedením školy a stane se tak určitou platformou pro zastupování zájmů rodičů.

 

 •         Jak bude probíhat kontrola účtu spolku?

Každý člen spolku má právo být součástí členské schůze, která pravidelně schvaluje zprávu o hospodaření a účetní závěrku spolku. Účet spravuje účetní a každá třída školy má zřízen vlastní podúčet, který je určen pouze pro potřeby konkrétní třídy.

Podle stanov zastupují spolek navenek předseda a místopředseda. Při jednání za spolek je každý z nich oprávněn jednat samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí předseda nebo místopředseda výboru svůj podpis s označením své funkce.

Stanovy spolku jsou k dispozici v dokumentech na stránkách www.krimicka.cz/klub.

 

 •         Jak může rodič - nečlen spolku kontrolovat vyúčtování a hospodaření s finančními prostředky třídy, tj. pokud zaplatil 500,- Kč na společné akce třídy na účet spolku?

Nečlen, který zaplatil, se může informovat u třídního učitele nebo třídního důvěrníka na stav prostředků na účtu, i když výlučně na prostředky předmětné třídy.

 

 •         Jak bude postupováno, když rodič nevloží včas peníze na účet a bude třeba něco zaplatit?  Bude dítě vyřazeno?     

Třídní učitel bude informován o stavu účtu své třídy a bude mu předán jmenný seznam rodičů, kteří příspěvek na své dítě už poslali. Poté bude dle rozhodnutí ředitelky školy třídní učitel kontaktovat rodiče těch žáků, kteří zatím příspěvek neuhradili a bude je urgovat spolu se stanovením náhradního termínu úhrady.

 

 •         Co když rodič bude odmítat platit členský příspěvek na společné akce třídy na účet spolku?

Pokud ani po urgenci nebude příspěvek na společné akce třídy uhrazen, bude rodič kontaktován před každou hrazenou aktivitou, aby žák přinesl hotovost na konkrétní vstupné. Příklad: Vstupenka do ZOO pro žáka s příspěvkem spolku nyní stojí 23,- Kč, zatímco bez kolektivní slevy zaplatí jednotlivé vstupné 150,- Kč. Takový žák hradí jednotlivé vstupné.

 

 •         Jak je rozlišeno přijetí členského příspěvku a ostatních eventuálních plateb na účet spolku (dotace, granty, sponzoring)?

Spolek má dva účty. Jeden je určený pro příspěvky rodičů s tím, že jednotlivé třídy mají své podúčty. Druhý účet bude pro přijímání plateb z dotací, grantů a od případných sponzorů.

 

 •         Je možné stanovit vyšší příspěvek než příspěvek stanovený výborem spolku na školní rok?

Ano, rodiče spolu s třídním učitelem se mohou domluvit na vyšším příspěvku, než jak je stanoven spolkem, podle konkrétních potřeb třídy.

 

 •         Jak bude fungovat čerpání a jakou formou bude učitel komunikovat co potřebuje uhradit z vybraných prostředků?

Třídní učitel bude v rámci školy komunikovat ve věcech proplácení jednotlivých akcí s prostředníkem mezi třídním učitelem a spolkem, zastupujícím rodiče. Takovou spojkou bude ve škole paní učitelka Mgr. Kamila Merxbauerová. Ve škole bude zřízena pokladna, ze které se budou proplácet bezprostřední výdaje, které se budou třídě hradit, vždy podle stavu a výše zůstatku na podúčtu jednotlivé třídy.

 

 •         Mohou být peníze vybrané jako příspěvek pro jednotlivou třídu použité pro jiné účely než přímo pro potřeby této třídy?

Nemohou. Peníze, které rodič přispěje na společné akce třídy na účet vedený spolkem, budou použity jen a pouze pro tuto třídu, a to jen na základě požadavků a potřeb této třídy (výtvarné potřeby, vstupné, školní pomůcky, …). Spolek usiluje o získání grantů a dotací, které naopak mají být výlučně použity pro zvelebení prostředí školy jako celku a celoškolní akce.

 

 •         Jak mohu položit dotaz nebo jinak kontaktovat spolek a činit návrhy, popř. přijít s nějakým nápadem?

Spolku je možné zasílat dotazy a jiné podněty elektronicky na adresu: klub.rodicu@krimicka.cz

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.