Partneři
Kotva
Odkazy

 

 

 

 

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
YouTube

Mapa webu
A
A
A

Informace - ŠD


výše úplaty za vzdělávání ve školní družině 2020/2021 (Velikost: 559.27 kB)

 

 

vedoucí ŠD:  p. Marta Pospíšilová

kontakt:  marta.pospisilova@krimicka.cz

mobil: 720069794

bankovní spojení ŠD:  2000893389/0800

............................................................................................

 

ŘÁD   ŠKOLNÍ   DRUŽINY

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Žáci mohou navštěvovat i jiné zájmové aktivity organizované školou.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Vnitřní řád školní družiny je součástí Organizačního řádu školy, který žáci dodržují.

   Provozní doba

Školní družina je v provozu od 6.30 do 17.30 hodin. Pokud si rodiče své dítě nevyzvednou do 17.30 hodin, vychovatelka nejdříve informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Poté kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě, nebo požádá o pomoc Policii ČR.

Materiální podmínky

Školní družina pro svoji činnost využívá vlastní prostory. Nachází se v pavilonu A, každé oddělení ŠD má svoji místnost. ŠD může využívat i další prostory školy: tělocvičny, knihovnu a počítačovou učebnu, školní zahradu a sportoviště.

Prostory školní družiny jsou vybaveny jako herny, které svým vybavením odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Vlastní prostor navozuje pocit bezpečí a radosti. Děti mají příležitost k odpočinku.

Ve vybavení školní družiny jsou stolní hry, stavebnice a hračky. Pro tělovýchovné a sportovní aktivity venku jsou k dispozici sportovní náčiní.

Každé oddělení každoročně doplňujeme novými hrami, stavebnicemi a hračkami

Personální podmínky

   Ve všech odděleních školní družiny pracují kvalifikované vychovatelky, které mají odborné pedagogické vzdělání.

V průběhu školního roku se vychovatelky účastní dalšího vzdělávání v různých seminářích, akreditovaných kurzech. Povinností vychovatelek je samostudium a rozšiřování námětů zájmových aktivit.

Každoročně probíhá školení v oblasti bezpečnosti práce. Všechny vychovatelky byly proškoleny v problematice ochrany při mimořádných událostech a absolvovaly kurz první pomoci.

Základním předpokladem pro úspěšný výkon funkce vychovatelky je její kladný vztah k dětem, který dokáže projevovat. Má vysokou schopnost empatie a umí vytvořit v oddělení příznivé sociální klima.

Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem dítěte po činnostech, které motivuje, navozuje, přímo nebo nepřímo řídí a hodnotí.

Probouzí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat.

Podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost dítěte, chuť objevovat i odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládne.

Vychovatelka rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj žáků, zdravé sebevědomí, sebejistotu, schopnost být sám sebou, přizpůsobit se životu v sociální skupině i v multikulturní společnosti, položit základy pro celoživotní vzdělávání a schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot.                                                   

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

   Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

   O přijetí účastníka k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

Odhlašování dětí ze školní družiny musí být písemné.

Výše úplaty

   Výše úplaty je stanovena vždy pro daný školní rok.

Číslo účtu školní družiny je: 2000893389 / 0800 .

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení ze školní družiny.

 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Po skončení vyučování vychovatelka osobně přebírá děti od učitele. Děti na zájmové kroužky vyzvedává lektor kroužku v odděleních ŠD a přivádí je zpět do školní družiny.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

   Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí osobě, která vykonává dohled. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

   Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

   Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.   

Po skončení vyučování vychovatelka osobně přebírá děti od učitele. Děti na zájmové kroužky vyzvedává lektor kroužku v odděleních ŠD a přivádí je zpět do školní družiny.

      Na chodbě školní družiny je umístěn automat na vodu – Zdravá voda. Děti si mohou doplňovat své lahve na pití. Nápoje si nosí s sebou na školní hřiště.

   Vychovatelky se pravidelně účastní třídních schůzek. Nutné záležitosti je možné řešit s vychovatelkami při vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

   U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

   Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

   Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.    

   Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 

V Praze dne 24. 8. 2016                                               Mgr. Ivana Heboussová, ředitelka školy