Informace - ŠD

zápisový lístek školní družiny (Velikost: 1.78 MB)

závazná objednávka čipů do školní družiny (Velikost: 386.53 kB)

předávací protokol čipů (Velikost: 483.99 kB)

výše úplaty za vzdělávání ve školní družině 2022/2023 (Velikost: 559.27 kB)

 

 

vedoucí ŠD:  p. Marta Pospíšilová

kontakt:  marta.pospisilova@krimicka.cz

mobil: 720069794

bankovní spojení ŠD:  2000893389/0800

............................................................................................

 

ŘÁD   ŠKOLNÍ   DRUŽINY

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Žáci mohou navštěvovat i jiné zájmové aktivity organizované školou.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Vnitřní řád školní družiny je součástí Organizačního řádu školy, který žáci dodržují.

   Provozní doba

Školní družina je v provozu od 6.30 do 17.30 hodin. Pokud si rodiče své dítě nevyzvednou do 17.30 hodin, vychovatelka nejdříve informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Poté kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě, nebo požádá o pomoc Policii ČR.

Materiální podmínky

Školní družina pro svoji činnost využívá vlastní prostory. Nachází se v pavilonu A, každé oddělení ŠD má svoji místnost. ŠD může využívat i další prostory školy: tělocvičny, knihovnu a počítačovou učebnu, školní zahradu a sportoviště.

Prostory školní družiny jsou vybaveny jako herny, které svým vybavením odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Vlastní prostor navozuje pocit bezpečí a radosti. Děti mají příležitost k odpočinku.

Ve vybavení školní družiny jsou stolní hry, stavebnice a hračky. Pro tělovýchovné a sportovní aktivity venku jsou k dispozici sportovní náčiní.

Každé oddělení každoročně doplňujeme novými hrami, stavebnicemi a hračkami

Personální podmínky

   Ve všech odděleních školní družiny pracují kvalifikované vychovatelky a vychovatelé, které mají odborné pedagogické vzdělání.

V průběhu školního roku se vychovatelky účastní dalšího vzdělávání v různých seminářích, akreditovaných kurzech. Povinností vychovatelek je samostudium a rozšiřování námětů zájmových aktivit.

Každoročně probíhá školení v oblasti bezpečnosti práce. Všechny vychovatelky byly proškoleny v problematice ochrany při mimořádných událostech a absolvovaly kurz první pomoci.

Základním předpokladem pro úspěšný výkon funkce vychovatelky je její kladný vztah k dětem, který dokáže projevovat. Má vysokou schopnost empatie a umí vytvořit v oddělení příznivé sociální klima.

Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem dítěte po činnostech, které motivuje, navozuje, přímo nebo nepřímo řídí a hodnotí.

Probouzí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat.

Podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost dítěte, chuť objevovat i odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládne.

Vychovatelka rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj žáků, zdravé sebevědomí, sebejistotu, schopnost být sám sebou, přizpůsobit se životu v sociální skupině i v multikulturní společnosti, položit základy pro celoživotní vzdělávání a schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot.                                                   

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

   Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

   O přijetí účastníka k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

Odhlašování dětí ze školní družiny musí být písemné.

Výše úplaty

   Výše úplaty je stanovena vždy pro daný školní rok - pro školní rok 2022/2023 je výše Kč 400,- měsíčně , případně jednorázově v září Kč 4000,- /platba na školní rok.

Číslo účtu školní družiny je: 2000893389 / 0800, splatnost vždy do 5. kalendářního dne daného měsíce, nutno uvádět přidělená variabilní symbol, do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení dítěte + třídu .

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení ze školní družiny.

 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Po skončení vyučování vychovatelka osobně přebírá děti od učitele. Děti na zájmové kroužky vyzvedává lektor kroužku v odděleních ŠD a přivádí je zpět do školní družiny.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

   Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí osobě, která vykonává dohled. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

   Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

   Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.   

Po skončení vyučování vychovatelka osobně přebírá děti od učitele. Děti na zájmové kroužky vyzvedává lektor kroužku v odděleních ŠD a přivádí je zpět do školní družiny.

      Na chodbě školní družiny je umístěn automat na vodu – Zdravá voda. Děti si mohou doplňovat své lahve na pití. Nápoje si nosí s sebou na školní hřiště.

   Vychovatelky se pravidelně účastní třídních schůzek. Nutné záležitosti je možné řešit s vychovatelkami při vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

   U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

   Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

   Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.    

   Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 

V Praze dne 1.9.2022                                              Mgr. Ivana Heboussová, ředitelka školy

 

 

 

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.