Školní poradenské pracoviště

 

Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního poradenského pracoviště. Tyto služby ve škole zajišťuje tým, který je tvořen výchovným poradcem, kariérovým poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy.

Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy, s asistenty pedagoga a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

Externími spolupracovnicemi jsou psycholožka PhDr. Anna Páchová, Ph.D., e-mail: pachova@ppp10.eu, tel. 777 487 672 a speciální pedagožka Mgr. Eva Klánová, e-mail: klanova@ppp10.eu,  tel. 770 194 808  z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10, Jabloňová 3141/30a, 106 00 Praha 10 - Zahradní Město (www.ppp10.eu), email: ppp10@ppp10.eu.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Objednávkový kontaktní formulář https://www.ppp10.eu/rozdeleni-skol/zakladni-skoly/kontaktni-formular-zakladni-skoly k poskytnutí poradenské služby.

 

Výchovný poradce: Mgr. Jana Tůmová(jana.tumova@krimicka.cz) Mgr. Lucie Klenovcová (lucie.klenovcova@krimicka.cz)

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky spotřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 • Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s kariérovým poradcem.

Kariérový poradce: Mgr. Jana Ludwig(jana.ludwig@krimicka.cz)

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • v případě potřeby poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodik prevence: Mgr. Květuše Nekolová (kvetuse.nekolova@krimicka.cz)

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Školní speciální pedagog: Mgr. Jana Honsová (jana.honsova@krimicka.cz)

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

 • Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.

 • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; administrativa.

 

 

 

 

Rozsah činnosti školního poradenského zařízení

* koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole

* pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)

* podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků

* podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků

* podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření

* pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy

* podílí se na přijímacím řízení

* provádí diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování

* zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků

* provádí reedukaci

* provádí prevenci školní neúspěšnosti

* provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků

* provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků ve spolupráci s učiteli, kteří vyučují předměty volbu povolání na ZŠ a úvod do světa práce na SŠ

* koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)

* odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu

* poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu

* zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policie, MČ

* zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru

* v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv

* dodržuje etický kodex školního psychologa

 

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.